Medlemskap i Forum

Medlemskap i nätverket "Forum för konstruktiv konflikthantering".

  1. Utgångspunkt för nätverkets verksamhet är att samverka mellan organisationer, föreningar och myndigheter för att främja utbildning och träning i att hantera konflikter konstruktivt.
  2. Forums övertygelse är att vidgade insikter och ett praktiskt genomförande av konstruktiv konflikthantering kan förverkligas bättre i en samverkan över existerande institutionsgränser. Lärandet blir mer framgångsrikt i ett tvärorganisatoriskt sammanhang.
  3. Forums verksamhet har som finansiell bas att medlemmarna betalar en årlig avgift som fastställs av Forums årsmöte. Avgiften är för tillfället 10.000 kr/år. Undantag görs för några av grundarna, som bidrar med sin sakkunskap och därför enbart betalar en symbolisk avgift.
  4. Mot bakgrund av önskemål om att individer även vill blir medlemmar har Forums Verkställande utskott (VU) beslutat välkomna sådana önskemål. Efter prövning kan VU besluta om sådant individuellt medlemskap i Forum. Kostnaden för individuellt medlemskap sätt för tillfället till 1000 kr/år. Individuella medlemmar redovisas i en särskild lista