Om Forum

Forum för Konstruktiv Konflikthantering bildades den 10 mars 2004 och är en vidareutveckling av två tidigare pilotverksamheter, Folkbildning i Freds- och Konfliktkunskap samt Samverkansprojekt för Folkbildning i Konflikthantering.

Vad vill vi med nätverket?

Nätverket vill inspirera de enskilda medlemmarna och våra organisationer och institutioner att utveckla en bättre förmåga att hantera konflikter konstruktivt. Detta sker främst genom seminarier och utbildningar. Dessa tillfällen erbjuder möjligheter till ett ömsesidigt sökande efter att lösa angelägna, av alla upplevda, gemensamma problem.

Internationella konflikter får idag i större utsträckning omgående återverkningar i många länder. Konflikterna mellan unga och gamla blir mer omfattande, när normbildningen försvagas genom frånvaro av auktoriteter. Flertalet arbetsplatser behöver öka kompetensen hos chefer och medarbetare att hantera olika typer av konflikter. Det gäller såväl hur omvärlden påverkar arbetsförhållanden som en bredare syn på hur traditionella konflikter på arbetet kan göras mer konstruktiva, ja till och med nyttiga i utförandet av olika uppgifter.

Forum för konstruktiv konflikthantering vill erbjuda nya möjligheter att utvidga anställdas och på sikt alla medborgares kompetens att bättre hantera konflikter genom att:

Forums insatser gör konflikthantering inom medlemsorganisationerna och i samhället mer konstruktiva genom: